Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

20:24
8698 0ade
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viafreeway freeway
myfuckingreality
20:23
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapattyyy pattyyy
myfuckingreality
20:23
Reposted fromgruetze gruetze viapattyyy pattyyy
myfuckingreality
20:22
4224 a1d9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapattyyy pattyyy
myfuckingreality
20:22
Chcę zakochać się tak, że ta miłość będzie tak prosta jak oddychanie.
Reposted frommefir mefir viapattyyy pattyyy
myfuckingreality
20:22
myfuckingreality
20:21
Nie ma przypadkowych spotkań i ludzie też nie stają na drodze naszego życia, ot tak. Każdy człowiek zostaje nam dany po coś, aby czymś nas ubogacić, dopełnić, coś pokazać czy uświadomić. Poprzez ludzi dostajemy od życia tysiące szans na to, aby stać się lepszym człowiekiem lub aby temu człowiekowi pokazać coś, czego on do tej pory nie dostrzegł.
Reposted fromniewychowana niewychowana viapattyyy pattyyy
20:19
8698 3f07 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viapattyyy pattyyy
myfuckingreality
19:58
Ile nieszczęść dzieje się dlatego, że nie potrafimy czegoś wyrazić słowami, prawda(...)?
— Leopold Tyrmand – Zły
Reposted fromintotheblack intotheblack viapattyyy pattyyy
myfuckingreality
19:58
myfuckingreality
19:57
myfuckingreality
19:57
Wybacz sobie w ciągu najbliższych pięciu minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viapattyyy pattyyy
myfuckingreality
19:56
8346 6693
Reposted fromnazarena nazarena viapattyyy pattyyy
myfuckingreality
19:55
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapattyyy pattyyy
myfuckingreality
19:55
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viapattyyy pattyyy
myfuckingreality
19:55
7082 cb02 500
Reposted fromdeszcz deszcz viapattyyy pattyyy
myfuckingreality
19:55
3837 7eda 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapattyyy pattyyy
myfuckingreality
19:47

Closer (2004)
myfuckingreality
19:46
myfuckingreality
19:26
5626 85bd 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl